Regulamin sklepu Muke.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.muke.com.pl
z dnia 22.05.2018

Sklep
IKEDA GROUP SP. Z O.O.
ul. Tarnogajska 5/9
50-512 Wrocław

NIP: 895-204-56-75
Regon: 361731190
KRS: 0000561866

email: sklep@muke.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; Konsumentem jest wyłącznie osoba fizyczna.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Muke.com.pl;

4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.muke.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy IKEDA GROUP SP. Z O.O. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod http://www.muke.com.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.muke.com.pl prowadzony jest przez firmę IKEDA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer;

b) inne przeglądarki dostępne na rynku podobne.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa IKEDA GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.muke.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. IKEDA GROUP SP. Z O.O. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez IKEDA GROUP SP. Z O.O. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię IKEDA GROUP SP. Z O.O.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody IKEDA GROUP SP. Z O.O.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IKEDA GROUP SP. Z O.O.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.muke.com.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie lub skontaktować się z infolinią (71 727 60 15).

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) rozmiaru lub klasy produktu.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z IKEDA GROUP SP. Z O.O. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.10. Treść każdej z umów sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez wykonanie kopii zapasowej przechowywanej przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym IKEDA GROUP SP. Z O.O.

4.11. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub do punktu odbioru. Dostawa jest darmowa od kwoty zamówienia 399 zł. W przypadku zakupu o niższej wartości koszt dostawy wynosi 14 zł dla kuriera i przedpłaty, 16 zł dla kuriera i przedpłaty, 10 zł dla Paczkomatu Inpost i przedpłaty, brak możliwości dostawy do Paczkomatu i pobrania. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość wyboru formy dostawy.

Sklep oferuje także możliwość odpłatnej dostawy w godzinach 18-22 kurierem DHL w cenie 10 zł bez obowiązywania darmowej dostawy dla zamówień o wartości powyżej 399 zł oraz 25 zł dla zamówień o wartości 0,01-389,99 zł. Dostawa wieczorna DHL możliwa w całej Polsce z zastrzeżeniem, iż odległe rejony od dużych miast mogą mieć wydłużony o 1 dzień standardowy czas dostawy.

5.3. Koszt przesyłki w całości pokrywa kupujący.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Szczegółowe koszty i terminy dostawy podane są przy każdym towarze na witrynie www.muke.com.pl. Są one zależne od wielkości towaru oraz jego wagi.

5.5. Klient powinien przy odbiorze przesyłki zwrócić należytą uwagę na jej stan, a w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.

5.6. W przypadku wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem Klient powinien zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo przewozowe spisania protokołu na okoliczność szkody powstałej w przesyłce, oraz okoliczności jej powstania.

5.7. Jeżeli już po odbiorze przesyłki przez Klienta stwierdzono ubytek lub uszkodzenie nie dające się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), opłatę KGO, cła oraz inne.

6.2. Klient, dokonując zamówienia w sklepie, ma możliwość zapłacenia za towar:

a) gotówką u kuriera;

b) tradycyjny przelew bankowy;

c) korzystając z szybkich płatności online;

d) systemem ratalnym Santander Consumer Bank (eRaty) zgodnie z warunkami kredytowymi przedstawionymi przez bank w procesie przyznawania rat.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Odbierając zamówiony towar w sklepie stacjonarnym przy ulicy Tarnogajska 5/9 we Wrocławiu, Klient ma możliwość zapłacenia gotówką, kartą płatniczą VISA, Mastercard, Diners Club i inną akceptowaną przez operatora płatnością elektroniczną.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, Ikeda Group Sp. z o.o. ul. Tarnogajska 5/9, Wrocław informuje, że: 1. współpracuje z Santander Consumer Bank S.A. i działa jako pośrednik kredytowy Santander Consumer Bank S.A. będąc umocowanym do dokonywania następujących czynności faktycznych i prawnych: informowania klientów o możliwości skorzystania z kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.; udostępniania klientom wniosku o kredyt na zakup towarów i usług Santander Consumer Banku S.A.; przyjmowania oświadczeń o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem nazwa Partnera Handlowego SCB. 2. otrzymuje wynagrodzenie od Santander Consumer Bank S.A. 3. współpracuje z następującymi kredytodawcami: Santander Consumer Bank S.A.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem są koszty określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Sklep internetowy wydłuża ustawowy czas na odstąpienia do 30 dni.

 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni, licząc od dnia wejścia kupującego w posiadanie rzeczy lub dnia, w którym w posiadanie rzeczy weszła osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta.

 3. Kupujący musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, pocztą elektroniczną na adres sklep@muke.pl lub przez zarejestrowane na stronie www.muke.com.pl konto Klienta), aby skorzystać z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7.2.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sklep Internetowy zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu tj. IKEDA GROUP SP. Z O.O. ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący odeśle rzecz przed upływem 14 dni. 

 9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu nie będącemu Konsumentem oraz w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 • zawartej w drodze aukcji publicznej,

 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. IKEDA GROUP SP. Z O.O. jako sprzedawca odpowiada przed Kupującym za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@muke.pl lub pisemnie na adres Sklepu Internetowego . 

8.3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć na koszt Sklepu wadliwą rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Internetowemu w miejscu, w którym znajduje się rzecz.

8.4. IKEDA GROUP SP. Z O.O. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.5. Konsumenci mogą także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - Europejska platforma ODR umożliwia konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online.

 

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

 • Mediacja prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Mediacja prowadzona jest na wniosek konsumenta lub z urzędu, gdy wyczerpana została droga reklamacyjna. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy, gdyż jest ona dobrowolna.

 • Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH , które rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie to jest bezpłatne, poza ewentualnymi kosztami rzeczoznawców. Na poddanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd polubowny zgodę muszą wyrazić obie strony umowy.

 • Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów. Posiadają siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Zajmują się w szczególności zapewnieniem bezpłatnych porad dla konsumentów oraz udzielaniem bezpłatnych informacji prawnych dotyczących ochrony interesów konsumentów.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. IKEDA GROUP SP. Z O.O. a podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IKEDA GROUP SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: IKEDA GROUP SP. Z O.O. ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław, mailowo pod adres sklep@muke.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. IKEDA GROUP SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

10.1 Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sklep internetowy jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

10.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3 Sklep internetowy stosuje odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10.4 Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sklep internetowy w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy Sklepu internetowego oraz opisanych w Polityce Prywatności.

10.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz umożliwiający przesyłanie Klientowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Klient ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe.

10.6 Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

10.7 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w niniejszym Sklepie internetowym.

10.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

XI. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Sklep korzysta z technologii przechowujących i uzyskujących dostęp do informacji urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci Internet - w szczególności z wykorzystaniem tzw. plików cookies. Twoja zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez Sklep lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może zostać w każdym momencie zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce prywatności tutaj.
Zamknij
pixel